fbpx

1.Postanowienia ogólne
1.1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i rezerwacji usług prowadzonej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji na stronie studioslon.pl. Stronę prowadzi AO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Szkoły Orląt 4/13/20 03-984 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000431197, NIP: 5252538948, REGON: 146281307, zwany dalej Zleceniobiorca.
1.2.Kontakt ze Zleceniobiorcą odbywa się poprzez:
1.2.1.adres poczty elektronicznej: info@studioslon.pl;
1.2.2.formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej.
1.3.Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej studioslon.pl/pl/regulamin, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
1.4.Zleceniobiorca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
2.Definicje
2.1.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.2.Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2.3.Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Systemu Rezerwacji lub korzysta z innych Usług dostępnych na stronie Internetowej;
2.4.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
2.5.Konto – przydzielona danemu Klientowi część Systemu Rezerwacji Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Systemu Rezerwacji Internetowej;
2.6.Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
2.7.Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
2.8.Regulamin – niniejszy dokument;
2.9.Zlecenie – usługa prezentowana w Systemie Rezerwacji, której opis jest dostępny przy każdej prezentowanej usłudze;
2.10.Spersonalizowane Materiale Drukowane – Odbitki, albumy i inne produkty wykonane na życzenie klienta i spersonalizowane dla Klienta (jednak wybór zdjęć, ich układ, wybór okładki, napisy są robione przez Zleceniobiorcę);
2.11.Umowa zlecenia – Umowa zlecenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a Klientem;
2.12.Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
2.13.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
2.14.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
2.15.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj Zlecenia.
3. Zasady korzystania z Systemu Rezerwacji Internetowej
3.1.Korzystanie z Systemu Rezerwacji Internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
3.1.1.komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
3.1.2.dostęp do poczty elektronicznej,
3.1.3.przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
3.1.4.włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3.2.Korzystanie z Systemu Rezerwacji Internetowej oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w z Systemie Rezerwacji.
3.3.Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.3.1.niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
3.3.2.korzystania z Systemu Rezerwacji Internetowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.3.3.niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach z Systemu Rezerwacji Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
3.3.4.korzystania z Systemu Rezerwacji Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
3.3.5.korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach z Systemu Rezerwacji Internetowej oraz strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
3.3.6.korzystania z Systemu Rezerwacji Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4.Usługi
4.1.Zleceniobiorca umożliwia za pośrednictwem z Systemu Rezerwacji Internetowej korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4.2.Usługa prowadzenia Konta w z Systemu Rezerwacji Internetowej dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron z Systemu Rezerwacji Internetowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w z Systemu Rezerwacji Internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
4.3.Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Zleceniobiorcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
4.4.Zleceniobiorca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na Stronach internetowych Zleceniobiorcy. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
4.5.W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Zleceniobiorca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
5.Procedura zawarcia Umowy Zlecenia
5.1.Informacje o Zleceniach podane na stronach internetowych Zleceniobiorcy, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
5.2.W przypadku Rezerwacji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zleceniobiorcy, Rezerwacji zostaje złożona Zleceniobiorcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Zlecenia zgodnie z przedmiotem Rezerwacji. Rezerwacji złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Zleceniobiorca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Zleceniobiorcy o przyjęciu rezerwacji Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa Zlecenia.
5.3.Umowa Zlecenia zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
6.Dostawa
6.1.Dostawa Spersonalizowanych Materiałów Drukowanych jest ograniczona do krajów, w których dostawę realizuje operator pocztowy oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.1.1.Klient może odebrać zamówione Spersonalizowane Materiale Drukowane osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7.Ceny i metody płatności
7.1.Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
7.2.Płatność za Zlecenia zarezerwowane pośrednictwem Systemu Rezerwacji Internetowej odbywa się za pomocą płatności elektronicznych.
7.3.Płatność jest pobierana z góry w momencie rezerwacji Zlecenia poprzez system Rezerwacji Internetowej i jest w formie zadatku 100% od kwoty.
8.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
8.1.Klient może odstąpić od Umowy z zatrzymaniem Zadatku przez Zleceniobiorcę.
8.2.Spersonalizowane Materiale Drukowane nie podlegają reklamacji. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.
9.Ochrona danych osobowych
9.1.Podane przez Klientów dane osobowe Zleceniobiorca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Zleceniobiorcy.
10.Postanowienia końcowe
11.Wszelkie prawa do Strony Internetowej oraz Systemu Rezerwacji Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Zleceniobiorcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
12.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zleceniobiorcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym siedzibie Zleceniobiorcy.
13.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zleceniobiorcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
14.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.